Vandrensning

Udenfor det område, som normal ville betegne Bollerup Jensen, arbejder vi også med udviklingen af et silikatbaseret produkt, som kan bidrage med nye løsninger til det stigende behov for at rense forurenet vand, spildvand og drikkevand.

I projektet samarbejder vi med Aalborg Universitet om at udvikle og afprøve koaguleringsmidler, fremstillet med vandglaspolymerer, til at rense regnvand – og i fremtiden også sø- og drikkevand. Miljøstyrelsen har desuden – igennem MUDP – valgt at støtte projektet “Udvikling af Silika Polymer til Rensning af Overfladevand”. Projektets formål er, at fjerne fosfor og tungmetaller i opsamlet regnvand, inden vandet udledes i søer og vandløb. Dette er for at undgå toksiske effekter fra tungmetaller og algeopblomstring, forårsaget af fosfor

Hvordan virker koaguleringsmidler?

Fosfor og tungmetaller i regn afstrømninger fra byer og veje er hovedsageligt bundet til meget fine partikler, de såkaldte kolloider, eller findes på opløst form. Dette betyder, at en væsentlig andel af disse forureningskomponenter ikke kan bundfældes effektivt og derfor tilbageholdes eksempelvis våde regnvandbassiner i ringe grads.
Stoftilbageholdelsen kan forbedres væsentligt, ved at samle sig i større enheder og bundfælde.

Hvorfor skal der udvikles nye koaguleringsmidler?

De traditionelle produkter er ikke helt uproblematiske. De er blandt andet ofte stærkt sure eller basiske, hvilket påvirker doseringsudstyr og kvaliteten af det vand, som der renses.
I projektet vil der blive udviklet nye koaguleringsmidler (vandglaspolymer), der forventes at have forbedret koaguleringsegenskaber på grund af polymermes høje densitet. Samtidig er de mindre ætsende end de traditionelle koaguleringsmidler, da deres pH er mindre sur.

Vi har i juni 2013 søgt om patent på fremstillingsmetoden af vandglaspolymerer.

Hvis du ønsker meget mere information om vores projekt med vandrensning, er du velkommen til at kontakte os:

BENT LARSEN
Teknisk chef

+45 22 32 76 07
bent@bollerup-jensen.dk

MUDP – Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program, er et program under Miljø- og Fødevareministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi.

Polymerer – Er dannet af kæder eller netværk af molekyler, i tilfælde af vandglaspolymerer, vil der være tale om et netværk af silicum og ilt.

Algeopblomstring – Opstår når der vokser for mange alger på grund af for meget gødning i vandet. Det er især nitrat og fosfat, som giver anledning til den høje algevækst. Algerne gør vandet uklart og der kan ikke trænge nok sollys ned til vandplanterne på bunden. Den høje gødning kan også fremkalde iltsving, da bakterier i vandet bruger ilt til at nedbryde algerne.

Koaguleringsmidler – Har den egenskab, at de får små partikler til at klumpe sig sammen i aggregater, ofte med en høj densitet, som man efterfølgende kan fjerne ved bundfældning eller filtrering.

Silicum – Et almindeligt forekommende metal. Jordskorpen består af ca. 27% silicum.

Kolloider – Meget små partikler. Deres diameter kan være mellem 0,0001 og 0,000001 mm. Det tager meget lang tid for disse partikler at bundfælde – ca. fra 2-200 år pr. meter. De fleste bakterier er til sammenligning ca. 0,001 mm i diameter og en bundfældning vil tage ca. 7 dage pr. meter.