Försäljnings- och leveransvillkor -B2B

Försäljnings- och leveransvillkoren gäller inte försäljning till privatpersoner. Här hänvisar vi till villkoren för Bollerup Jensen Webshop.

Dessa villkor gäller mellan följande säljare: Bollerup Jensen A / S (säljare), CVR 12 51 68 00, Bollerup Jensen Retail A / S (säljare), CVR 40 18 34 85 och Bollerup Jensen Adhesives ApS (säljare) , CVR 34 09 14 98 och företagskund (köpare) om inte annat överenskommits och anses i så fall accepterade vid godkännande av erbjudandet (avtalet).

Priser

Alla priser är exkl. Moms och frakt om inget annat avtalats.
Med förbehåll för oförutsedda prisökningar och tryckfel.

Forpackning

För varor som levereras i palltankar (IBC) eller trumma läggs priserna på dessa enligt tillämpligt avtal.

Förpackningar kommer inte att kunna returneras om inte annat avtalats.

Om köparen kan ha särskilda krav eller önskemål i samband med förpackning och / eller märkning, måste detta meddelas säljaren skriftligen innan avtalet ingås.

Betalning

Det fulla fakturabeloppet måste i alla fall betalas och nå oss till det förfallodag som anges på fakturan. Om köpesummen inte betalas i rätt tid beräknas standardräntan för förfallodagen till 1,5% per månad för den utestående skulden.

Köparen har inte rätt att motverka eller kvarhålla en del av inköpspriset på grund av motkrav, såvida inte detta bekräftas skriftligen av säljaren.

Egedomsrätt

Säljaren förbehåller sig egendomsrätten till de levererade varorna tills betalningen har skett med ränta och upplupna kostnader.

Retur av varor

Varor returneras vanligtvis inte och endast vid förhandsavtal. Villkoren för en möjlig Returer kommer att bestämmas individuellt av säljaren.

Vid retur är köparen ansvarig för frakt och eventuella transportskador

Leverans och förseningar

Leverans sker från säljarens adress, oavsett om säljaren av egna personer eller av tredje part, enligt separat avtal med köparen leverer varorna till köparen.

Leverans till köparen sker på köparens bekostnad och risk.

Överskridande av leveranstiden med 5 arbetsdagar på grund av säljarens reservationer i alla avseenden anses som leverans i rätt tid, varigenom köparen därför inte kan utöva några befogenheter gentemot säljaren.

Om förseningen i leveransen beror på att säljaren förhindras att leverera på grund av arbetskonflikt, brann, krig, knapphet, anställda, agenter eller någon annan omständighet och alla fall av force majeure, skjuts leveransen med tiden hindret varar. Detta gäller oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter den överenskomna leveranstidens utgång.

Säljaren påtar sig inget ansvar eller ansvar för konsekvenser som uppstår vid försenad leverans. Båda parter har dock rätt att säga upp avtalet om förseningen överstiger 2 månader.

Manglar

Vid mottagande av en leverans måste köparen omedelbart kontrollera varorna från säljaren.

Om köparen vill göra anspråk på en brist måste köparen, omedelbart efter att bristen har upptäckts eller borde ha upptäckts, meddela säljaren ett skriftligt meddelande om detta, med angivande av bristen. Om köparen inte annonserar som angivet kan köparen inte senare göra anspråk på bristen.

Efter säljarens val kommer fel i den sålda att rättas eller levereras på säljarens bekostnad inom rimlig tid. Om detta inte händer har köparen rätt att säga upp avtalet, kräva en minskning av köpesummen eller kräva ersättning.

Om köparen inte gör anspråk på felet till säljaren inom tre månader efter leveransdatum, kan köparen inte senare kräva felet.

Ansvarsbegränsning

Ett skadeståndskrav till säljaren får inte överstiga fakturabeloppet för den sålda artikeln.

Säljaren ansvarar inte för driftsförluster, vinstförlust på grund av förseningar eller fel i försäljningen.

Säljaren ska utan onödigt dröjsmål meddela köparen skriftligen om force majeure och andra frågor som säljaren inte kontrollerar.

För produktansvar gäller de gällande reglerna i dansk lag alltid.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Avtalet regleras av dansk lag. Domstolen i Herning har valts som förstainstansrätt.