Salgs- og leveringsbetingelser

- Gælder ikke salg til private

Disse betingelser Gøres gældende når andre skriftlige aftaler mellem følgende sælgere: Bollerup Jensen A/S (sælger), CVR 12 51 68 00, Bollerup Jensen Retail A/S (sælger), CVR 40 18 34 85 og Bollerup Jensen Adhesives ApS (sælger), CVR 34 09 14 98 og erhvervskunde (køber) ikke er gjort gældende, og anses som accepteret ved accept af tilbud (aftalen).

Priser

Alle priser er ekskl. moms og forsendelse, med mindre andet er aftalt.

Der tages forbehold for uvarslede prisstigninger og trykfejl.

Emballage

For varer leveret i palletanke (IBC) eller tromle, tillægges pris for disse efter gældende aftale. Emballage tages ikke retur, medmindre andet er aftalt. Så fremt køber måtte have særlige krav eller ønsker i forbindelse med emballering og/eller etikettering, skal dette meddeles sælger skriftligt, inden aftalens indgåelse.

Betaling

Det fulde fakturabeløb skal i alle tilfælde betales og være os i hænde på forfaldsdato, angivet på faktura. Betales købesummen ikke rettidigt, beregnes morarenter for forfaldsdagen på 1,5 % pr. måned af den til enhver tid værende restgæld.

Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde en del af købesummen på grund af modfordringer, med mindre dette er skriftligt anerkendt af sælger.

Ejendomsret

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger.

Returnering af varer

Varer tages normalt ikke retur, og kun i tilfælde med forudgående aftale. Vilkårene for en evt. returnering vil blive fastsat individuelt af sælger. Ved returnering hæfter køber for fragt, og evt. transportskader.

Levering og forsinkelser

Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand, i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber. Levering til køber sker for købers regning og risiko.

En overskridelse af leveringstiden med 5 arbejdsdage på grund af sælgers forbehold i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for sælger. Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at sælger er forhindret i at levere på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige, eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som forhindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering. Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 2 måneder.

Mangler

Ved modtagelse af en leverance skal køber straks kontrollere varerne fra sælger.

Hvis køber vil på råbe sig en mangel, skal køber straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, samt anført hvori manglen består. Hvis køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet eller om leveret for sælgers regning inden rimelig tid. Sker dette ikke er køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning. Har køber ikke inden 3 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for sælger, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Ansvarsbegrænsninger

Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.

Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved solgte.

Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som sælger, ikke er herre over.

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret.

Lovvalg og værneting

Aftalen er underkastet dansk ret. Retten i Herning er valgt som værneting i første instans.